Facebook Pixel Code

Godziny otwarcia

pon-pt: 8:00 - 20:00
sob: 8:00 - 16:00

Polityka prywatności i polityka cookies

Korzystanie ze stron internetowych:

 • kingabrzyzek.pl
 • kingabrzyzek.pl/blog
 • kingabrzyzek.pl/szkolenia
oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej kingabrzyzek.pl. Zawiera również politykę korzystania z usługi newsletter.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie kingabrzyzek.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

2. Kto jest administratorem danych osobowych kingabrzyzek.pl?

Administratorem danych osobowych kingabrzyzek.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Kinga Brzyzek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: "Firma Usługowa Kinga Brzyzek"
ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ
NIP: 735-286-1118

Administrator zarejestrował zbiór danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO).

3. Definicje

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem kingabrzyzek.pl.

Newsletter lub usługa Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora,

Umowa usługi Newsletter lub Umowa Newsletter – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz.

4. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w kingabrzyzek.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

a) Certyfikat Let's Encrypt Authority X3. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a kingabrzyzek.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

b) Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy kingabrzyzek.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Jaki jest Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna?

Cel Podstawa prawna Czas
Wykonanie umowy na linii Administrator - użytkownik (dalej: „Usługi”) art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem. Przy czym dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń
Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dane przetwarzane wyłącznie w przypadku uprzedniego udzielenia przez Ciebie zgody) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO– dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody
Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika
Przesyłanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody

6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Kinga Brzyzek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: "Firma Usługowa Kinga Brzyzek".

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.

4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.

5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

12. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361 - w celu wysyłki newslettera i korzystania z serwisu kingabrzyzek.pl
 • Versum sp. z o.o. ul. Cieszyńska 90, 43-300 Bielsko-Biała - Świadczenie usługi terminarza online

13. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

14. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

a) Udzielona przez Użytkownika zgoda

b) Wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególnoci marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

7. Formularze

Administrator stosuje sześć rodzaji formularzy w ramach Strony:

1. Formularz zapisu na newsletter:

 • a) wersja I - wyskakujące okienko (zwane dalej "PopUp") na każdej z podstron serwisu – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i imienia. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
 • b) wersja II - stateczna - dostepna pod adresem kingabrzyzek.pl/rabat – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i imienia. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.

2. Formularz kontaktowy:

 • a) wersja PopUp I - email - (czyli wyskakujące okienko po kliknięciu buttona "Wiadomość" na każdej z podstron serwisu, oraz na podstronie kingabrzyzek.pl/kontakt-salon-kosmetyczny-nowy-targ) – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail, imienia oraz treść wiadomości. Pola te są obowiązkowe. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 • b) wersja PopUp II - telefon - (czyli wyskakujące okienko po kliknięciu obrazka "Słuchawki" u spodu ekranu po prawej stronie na każdej z podstron serwisu lub pojawiająca się automatyczne po określonym czasie) – umożliwia pozostawienie swojego numeru telefonu w celu oddzwonienia. Wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego numeru telefonu oraz wybrania dogodnej daty kontaktu. Pola te są obowiązkowe. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. Po kontakcie numer telefonu jest usuwany.
 • c) wersja statyczna - email – dostępna na podstronie kingabrzyzek.pl/szkolenia/kontakt) umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail lub numer telefonu, imienia oraz treść wiadomości. Pola te są obowiązkowe. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

3. Formularz systemu umożliwiający pozostawienie komentarzy:

 • a) wersja I - opinia strony - dla nie zalogowanych i zalogowanych Użytkowników (dostępna pod adresem kingabrzyzek.pl/opinie-kinga-brzyzek po wciśnięciu buttona "Dodaj opinię") Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie imienia, adresu e-mail oraz treść komentarza jest obowiązkowa i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu. Dane te nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 • b) wersja II - komentarz do wykonanego zabiegu - dla zalogowanych Użytkowników (dostępna pod adresem kingabrzyzek.pl/karta/historia po wciśnięciu buttona "Dodaj komentarz") Dane takie jak imię, nazwisko oraz email są tutaj dodawane automatyczne do każdego dodanego komentarza. Tutaj polem obowiązkowym jest tylko treść komentarza. Dane te nie są one udostępniane podmiotom trzecim.

8. Usługa Newsletter

1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.

2. Podając adres email, Użytkownik oświadcza, że jest jego właścicielem.

3. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.

4. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.

5. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy.

6. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.

7. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

7.1. Wypełnienia formularza Newsletter

7.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies

7.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w zbiorze Newsletter w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych, w tym w celu marketingu bezpośredniego

7.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

7.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

8. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.

9. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.

10. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony zgodnie z ust. 6.1.

11. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt emailowy lub telefoniczny z Administratorem.

12. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

9. Komentarze

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

10. Technologie

1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

A. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

B. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

2. W celu korzystania ze strony internetowej kingabrzyzek.pl niezbędne jest posiadanie:

A. Urządzenia z dostępem do sieci Internet

B. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail

C. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

11. Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego k orzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

12. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania zy zaniechania podejmowane na ich podstawie.

2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu czy stronie w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

13. Polityka plików cookies

1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.

Nowy Targ, 25 maj 2018

Odbierz 50 PLN rabatu na depilację laserową!

ODBIERAM RABAT

Najchętniej czytane tematy na blogu

Jak pielęgnować twarz po kwasach

23489 2018-11-13

Wykonujesz zabiegi z kwasami, albo dopiero zamierzasz w najbliższym czasie rozpocząć serię? Powinnaś wiedzieć o paru istotnych sprawach dotyczących pielęgnacji cery…

Czytaj dalej

Henna pudrowa - co to za zabieg?

18423 2019-03-05

Co to jest henna pudrowa brwi? Henna pudrowa to regeneracyjny zabieg na brwi, w którego w skład wchodzi koloryzacja, geometria i…

Czytaj dalej

Jak przygotować się do depilacji laserowej?

12963 2019-10-30

Depilacja laserowa (Nowy Targ) to jedyna obecnie najskuteczniejsza i najwygodniejsza metoda pozbycia się owłosienia na skórze. Usuwanie włosów na klatce piersiowej, plecach,…

Czytaj dalej
Przewiń do góry
Zostaw swój numer telefonu