Pokaż treść

Regulamin szkoleń Nasze zasady

§ 1. Wstęp

 1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć
  1. Organizator - Kinga Brzyzek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Firma Usługowa Kinga Brzyzek", ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-286-1118
  2. Uczestnik - osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu.
  3. Zgłoszenie - zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika), dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia)
 2. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

§ 2. Uczestnicy, warunki zgłoszenia oraz rabaty

 1. W szkoleniach, warsztatach i kursach oferowanych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba.
 2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje po uprzednim kontakcie telefonicznym, elektronicznym lub osobistym.
 3. Podstawowym warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zadatku w wysokości 150 PLN na konto Organizatora w terminie podanym przez Organizatora, a pozostała część należności gotówką w dniu szkolenia lub przelewem. Istnieje możliwość zapłaty całej kwoty za szkolenie, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę.
 4. Organizator ustalił rabaty na szkolenia tj. na drugie szkolenie 5%, na trzecie 10%, czwarte 15% i każde następne 20%. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.
 5. Podstawowym warunkiem uzyskania rabatu jest zapisanię się z góry na daną liczbę szkoleń i opłacenie zadatku o którym mowa w pkt. 2.3.
 6. Zadatek odliczany jest od kwoty ostatniego szkolenia.

§ 3. Ochrona danych osobowych

 1. Jak postepujemy z danymi osobowymi zostało opisane w naszej Polityce prywatności.

§ 4. Rezygnacja lub zmiana terminu szkolenia przez Uczestnika

 1. Zmiana rezerwacji przez Uczestnika w wyznaczonym szkoleniu musi odbyć się poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny.
 2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić nie później niż 5 dni przed planowanym szkoleniem poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny.
 3. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 5 dni lub nieobecność na szkoleniu kwota 150 PLN wpłacona jako zadatek na szkolenie nie zostanie zwrócona Uczestnikowi.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 2 dni przed planowaną datą szkolenia w przypadkach niezależnych od Organizatora.
 2. Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

§ 6. Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
 2. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w prasie i internecie.
 4. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 5 dni przed szkoleniem.
 5. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
 6. Podczas zajęć uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 7. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.
 8. Każde szkolenie zakończone jest uzyskaniem certyfikatu, które poświadcza udział w szkoleniu bądź warsztacie szkoleniowym. Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko, tytuł naukowy) i nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z danymi gabinetu.

Nowy Targ, 26 maj 2018

RABATY NA KOLEJNE
SZKOLENIA

5%
drugie
10%
trzecie
15%
czwarte
20%
każde kolejne